Kriittisen pedagogin koulureformi

Koulussa vietetty aika ajoittuu hyvin herkkään kasvun ja kehityksen vaiheeseen; voimakkaaseen ihmisyyteen ja inhimillisyyteen kasvamisen aikaan. Koulun merkitys hyvän elämän edistäjänä aliarvioidaan kuitenkin rajusti. On unohdettu, että opetustehtävän lisäksi koululla on myös kasvatus-, kulttuuri- ja tulevaisuustehtävä sekä yhteiskunnallinen tehtävä. Tarvitsemme uutta näkemystä ja käytäntöä siitä, miten koulun tehtävät käytännössä saadaan toteutumaan ja siitä, miten mahdollistetaan … Lue lisää…

Kohti kohtaamisen kulttuuria

Kohtaamisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja suhteiden laadun merkitys, on keskiössä puhuttaessa hyvinvoinnista niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Aidon kohtaamisen luonnetta voi kuulla avattavan seminaariluennoilla ja kasvatussuunnitelmissa sen merkityksellisyyttä korostetaan. Aito kohtaaminen ei kuitenkaan ole mikään menetelmä, joka voidaan ottaa käyttöön toimintasuunnitelmaa seuraten. Aidon kohtaamisen pedagogiikka on aina prosessinomaista ja se vaatii myös pedagogilta rohkeutta heittäytyä tähän … Lue lisää…