Sata tapaa olla, ihmetellä ja rakastaa

Kuluneen viikon aikana aina ministeritasolta alkaen on käyty sukupuolten tasa-arvoon liittyvää keskustelua. Tällä kertaa keskustelun alkuvoimana toimi Opetushallituksen julkaiseman ja peruskouluille suunnatun, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi rakennetun oppaan saama julkisuus. Keskustelun voimallisuus ja olennaisesta hyvin kauaksi huuhtoutuneet sivupolut kuvaavat hyvin sitä, kuinka sukupuoli on meille jotain äärettömän intiimiä, henkilökohtaista ja itsen käsityksiin syvään juurtunutta, mutta samanaikaisesti julkista ja poliittista. 

Tasa-arvossa on kyse ihmisoikeuksien toteutumisesta. Lisäksi se on merkittävä yhteiskunnallinen mittari sille, missä niin inhimillisesti kuin sivistyksellisesti olemme yhteiskuntana juuri nyt.

Tasa-arvon toteutumisen ydin syntyy inhimillisestä unelmasta ja arvosta kohti todellisuutta, jossa jokaisella olisi mahdollisuus loistaa sekä tulla hyväksytyksi, nähdyksi ja kuulluksi aitona ja ainutlaatuisena omana itsenään huolimatta siitä, millainen on kehollisesti, tajunnallisesti tai henkisesti.

Huolimatta siitä, minkä sukupuolen näkökulmasta asiaa tarkastellaan, meillä on paljon tutkittua tietoa siitä, millaisia inhimillisen elämän toteutumista vaikeuttavia, kärsimystä ja pahoinvointia aiheuttavia tekijöitä sekä vaikeasti hahmotettavia rajoituksia meihin sukupuolisina olentoina kohdistuu. Sukupuoleen kietoutuva historia, kulttuuri, rakenteet, uskomukset, normit, odotukset ja valta vaikuttavat meihin kaikkiin.

Sukupuoli on ensimmäinen sosiaalistumisen muoto, jonka jokainen kohtaa ja omaksuu jo ennen syntymää. Ensimmäisistä hetkistä saakka sukupuolella on merkittävä vaikutus siihen, miten sinua kohdellaan, mitä sinulta odotetaan ja mitä sinusta oletetaan. Mitä pidemmälle elämääsi kuljet, sen monitahoisemmiksi määrittyvät sukupuoleen liittyvät vaikuttimet. Miten ja millaiseksi kokemus itsestäsi kehittyy? Mitkä kyvyistäsi ja taidoistasi saavat mahdollisuuden vahvistua? Millaisia todellisia toimintamahdollisuuksia sinulla on? Mitä oikeasti voit elämässäsi valita? Mistä sinulla on lupa unelmoida?

Vuoden 2014 lopussa voimaan tullut tasa-arvolain täydennys koulukohtaisesta tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoitteesta perusopetuslain piirissä oleville kouluille on tärkeä askel lähemmäksi tasa-arvoa. Suunnitelmat ovat kuitenkin aina vain lähtökohtia kohti parempaa. Tasa-arvon toteutuminen määrittyy lopulta sosiaalisissa suhteissa, toimimisen kautta rakentuvasta kulttuurissa ja jokapäiväisissä kokemuksissa.

Työtä on vielä tehtäväksi.

Sukupuolisuuden häivyttämiseen liittyviin pelkoihin ja huoliin voimme lempeästä vastata, ettei sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa ei ole kyse poisottamisesta. Sukupuolisuus on äärettömän arvokas ja elämää rikastuttava tekijä. Sen arvo elämän energian, valon ja loisteen synnyttäjänä on mittaamaton. Sukupuolten tasa-arvossa on kyse jokaisen inhimillisten mahdollisuuksien rikastuttamisesta ja oman ainutlaatuisen potentiaalin toteutumisesta.

Reggio Emilia toteaa runossaan lapsella olevan sata tapaa olla maailmassa, sata tapaa ihmetellä ja rakastaa. Meidän on sitouduttava yhdessä siihen, ettemme kiellä keneltäkään hänen omaansa.