Onko viisautta inhimillisyyden kustannuksella?

Yhteiskunnassa on inhimillisen kehityksen kannalta kulminoitumassa jotain hyvin olennaista. Hyvän elämän pyrkimyksille muotoutuvat inhimilliset olosuhteet syntyvät suureksi osaksi sen perusteella, millainen totuus ja siitä syntyvä unelma lähtökohdaksi valitaan. Julkisessa keskustelussa taistelevat nyt jokaisen omat totuudet. Loputonta monen vastakkaintaistelua, jossa valtaapitävät kykenevät lyömään vahvemmin läpi omansa. Inhimillisen kukoistuksen maailma voidaan kuitenkin luoda vain tilanteessa, jossa kaikki … Lue lisää…

Aidosta kohtaamisesta kasvuun ja muutokseen

Syrjäytyminen on käsite, joka on vakiinnuttanut aseman kielenkäytössämme. Syrjäytymistä kuvataan hyvinvoinnin vastakohtana, joka yksilön elämässä todentuu esim. näköalattomuutena ja vaihtoehtojen puutteena. Työssäni olen kohdannut satoja erilaisten sosiaalisten ongelmien kanssa painivia poikia ja nuoria miehiä, jotka on kuvattu syrjäytymisvaarassa oleviksi tai syrjäytyneiksi. Yhteinen teema, jonka näistä kohtaamisista olen voinut kuulla ja aistia on ollut tarve tulla … Lue lisää…

Kriittisen pedagogin koulureformi

Koulussa vietetty aika ajoittuu hyvin herkkään kasvun ja kehityksen vaiheeseen; voimakkaaseen ihmisyyteen ja inhimillisyyteen kasvamisen aikaan. Koulun merkitys hyvän elämän edistäjänä aliarvioidaan kuitenkin rajusti. On unohdettu, että opetustehtävän lisäksi koululla on myös kasvatus-, kulttuuri- ja tulevaisuustehtävä sekä yhteiskunnallinen tehtävä. Tarvitsemme uutta näkemystä ja käytäntöä siitä, miten koulun tehtävät käytännössä saadaan toteutumaan ja siitä, miten mahdollistetaan … Lue lisää…

Kohti kohtaamisen kulttuuria

Kohtaamisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja suhteiden laadun merkitys, on keskiössä puhuttaessa hyvinvoinnista niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Aidon kohtaamisen luonnetta voi kuulla avattavan seminaariluennoilla ja kasvatussuunnitelmissa sen merkityksellisyyttä korostetaan. Aito kohtaaminen ei kuitenkaan ole mikään menetelmä, joka voidaan ottaa käyttöön toimintasuunnitelmaa seuraten. Aidon kohtaamisen pedagogiikka on aina prosessinomaista ja se vaatii myös pedagogilta rohkeutta heittäytyä tähän … Lue lisää…

Jotta kaikki loistavat kirkkaammin – paradigman muutos nyt!

Yhteiskunnallisia ja inhimillisiä haasteita ratkaistaessa päädytään usein lähestymään tiettyä ongelmaa erillisenä entiteettinä. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmat määritellään lähes poikkeuksetta yksilön sisäisiksi totuuksiksi. Samaa logiikkaa noudattavat valitettavasti myös useat ongelmien ratkaisuyritykset. Tämän vuoksi ihmisten auttamiseen tarkoitetut toimenpiteet muodostuvat liian helposti ulkoa- ja ylhäältäpäin rakentuviksi, yhteiskunnallisiksi tunnistamis-, määrittely- ja kontrollointijärjestelmiksi. Yhteiskunnan hyvin- ja pahoinvointitietoisuuden korkea taso? Tietoa universaaleista … Lue lisää…

Kriittisen pedagogin manifesti

Kriittisyys, kriittinen käytäntö ja kriittinen teoria eivät merkitse kielteistä asennetta. Päinvastoin, kriittinen ihminen on utelias ja kriittisen toiminnan avulla maailmaa pyritään tutkailemaan avoimesti. Kriittisen pedagogin toiminnan ytimessä onkin avoin suhtautuminen maailmaan ja erilaisiin sosiaalisesti rakentuneisiin ilmiöihin. Teoreettisella tasolla kriittisestä pedagogiikasta puhuttaessa ei voi sivuuttaa Frankfurtin koulukunnan merkitystä. Sen teoriat tiivistävät kriittisyyden keskeisinä lähtökohtina yhteiskunnallisuuden ja … Lue lisää…

#Blogiipukkaa #KRIGOry

KRIGO ry on kasvatusalan ammattilaisten perustama yhdistys, joka on syntynyt tahdosta toimia ihmisten ja yhteisöjen hyväksi sekä suurista tavoitteista ja unelmista. Nyt ensimmäiset askeleemme ovat realisoituneet sekä saaneet Patentti- ja rekisterihallituksen virallisen leiman. On siis aika viedä KRIGO ry puheista ja ideoista maailmaan, jossa teoria ja käytäntö lyövät kättä, praksikseen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on toimia … Lue lisää…